Pogoji uporabe

1. UVOD

Ti pogoji uporabe storitev (“Pogoji”) urejajo vaš dostop do storitev IT, ki jih zagotavlja naše podjetje (AYEE d.o.o.), vključno z upravljanjem in vzdrževanjem sistemov Linux, kontejnerizacijo, CI/CD, mikrostoritvami, razvojem nizke kode, hiperavtomatizacijo in razvojem WordPress (skupaj imenovane “storitve”), in njihovo uporabo.

2. PLAČILO

Strinjate se, da boste za storitve, ki jih zagotavlja naše podjetje, plačali v skladu s cenami in plačilnimi pogoji, določenimi na našem spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo cene in plačilne pogoje brez predhodnega obvestila.

3. INTELEKTUALNA LASTNINA

Potrjujete in se strinjate, da so vse pravice intelektualne lastnine v storitvah, med drugim vse avtorske pravice, patenti, blagovne znamke, poslovne skrivnosti in druge lastniške pravice, v lasti našega podjetja ali naših dajalcev licenc. Strinjate se, da brez našega izrecnega pisnega soglasja ne boste uporabljali ali reproducirali intelektualne lastnine, ki je v naši lasti.

4. ODREKANJE ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z GARANCIJO

Storitve so na voljo v stanju, kakršno je, brez kakršnih koli jamstev, izrecnih ali implicitnih, med drugim vključno z jamstvi o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen in neškodljivosti. Naše podjetje ne jamči, da bodo storitve potekale brez napak ali neprekinjeno.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Naše podjetje ali njegove povezane družbe v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli posredno, naključno, posebno, kazensko ali posledično škodo, ki izhaja iz storitev ali je z njimi povezana, tudi če je bilo naše podjetje opozorjeno na možnost takšne škode. Naša odgovornost do vas za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz storitev ali so z njimi povezani, je omejena na znesek, ki ste ga plačali za storitve.

6. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Strinjate se, da boste naše podjetje in njegove podružnice odškodovali, branili in obvarovali pred vsemi zahtevki, obveznostmi, škodo, izgubami in stroški, med drugim tudi odvetniškimi honorarji in stroški, ki izhajajo iz vaše uporabe storitev ali so z njo povezani.

7. PRENEHANJE

Te pogoje ali katero koli storitev lahko kadar koli prekinemo, ne da bi vas o tem obvestili. Ob prekinitvi morate nemudoma prenehati uporabljati storitve.

Ob prenehanju te pogodbe vse pravice in obveznosti strank po tej pogodbi takoj prenehajo, razen določb, ki izrecno ali implicitno ostanejo veljavne tudi po prenehanju pogodbe, ki ostanejo veljavne v celoti.

8. VELJAVNO PRAVO

Te pogoje ureja in razlaga zakonodaja jurisdikcije, v kateri se nahaja naše podjetje, brez upoštevanja načel kolizije zakonov. Strinjate se, da se podredite osebni pristojnosti sodišč, ki se nahajajo v tej jurisdikciji, za namen reševanja vseh takih zahtevkov ali sporov.

9. RAZLIČNO

Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med vami in našim podjetjem v zvezi s storitvami ter nadomeščajo vsa predhodna ali sočasna ustna ali pisna sporočila in predloge med vami in našim podjetjem. Če se ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev neveljavna ali neizvršljiva, ostale določbe ostanejo v veljavi. Če ne uveljavljamo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev, se to ne šteje kot odpoved takšni pravici ali določbi.

OPOMBA: Z uporabo naših storitev se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo. Če se s temi pogoji ne strinjate, ne uporabljajte naših storitev.

Posodobljeno 06. 01. 2023